August 26, 2013

More components / Še več koščkov

  Still playing with the same techniques (Helen Breil's Shapes and Iris Mishly & Hila Bushari's Cosmic Ceramic) and making more components:
  Še vedno se poigravam z istimi tehnikami (Helen Breil's Shapes in Cosmic Ceramic od Iris Mishly & Hile Bushari) in tukaj so novi koščki za nakit:


   Most of them are already on their way to Australia ... 
  Večina jih je že na poti v Avstralijo ... 

  Be happy,
  Bodite veseli,

 Alenka

August 18, 2013

And the winners are .... / In nagrado dobita ....

  It's time to announce the winners of my blogoversary giveaway - in collaboration with the nice and generous Cynthia Machata of Antiquity Travelers. Cynthia participated in my blogoversary blog hop and gently offered two of the pieces she made with the components made by me for the prize of this giveaway:
  In prišel je čas, da izberemo zmagovalki nagradne igre ob obletnici mojega bloga - v sodelovanju s Cynthio Machata (ki ustvarja pod imenom Antiquity Travelers). Cynthia je sodelovala v mojem izzivu in ponudila dva svoja izdelka, ki jih je naredila z uporabo koškov, ki sem jih izdelala jaz, za nagrado v moji nagradni igri.


bracelet (cuff) / zapestnica

necklace / verižica
 

  To enter the giveaway a participant needed to leave a comment and be a follower of my blog. Let's see who entered:
   Za sodelovanje v žrebanju je bilo potrebno komentirati pod objavo in slediti moji strani. No, da vidimo, kdo se je uvrstil v žrebanje:

             1. Carolyn                                           10. Angi
             2. Ginger Bishop                               11. Therese
             3. Jo-Ann                                            12. Kepi
             4. Becky Pancake                              13. Nelly May
             5. Dini Bruinsma                              14. Dolores Raml
             6. Kathy Lindemer                           15. DogsMom
             7. Monique                                         16. KayzKreationz
             8. Zan Caperton                               17. Amy S.
             9. ACbeads (Ana)

   
  I'll use a True Random Generator  to select the winners - the first winner will have the possibility to choose the prize, the second one will win the other prize.
  Za žrebanje nagrad bom uporabila kar True Random Generator  - prva izžrebana bo lahko izbrala med obema nagradama, druga izžrebana pa bo prejela drugi kos nakita.

 Soooo .... the FIRST winner is: 
  Torej .... PRVA izžrebana je:
KayzKreationz!

 The bracelet goes to her!  (she said she prefers the bracelet in her comment)
Ker je že v komentarju navedla, da ji je ljubša zapestnica, jo dobi ona!


 and .... the SECOND winner is: 
  in ... DRUGA izžrebana je:
 Ginger Bishop!

 The necklace goes to Japan!
Verižica gre torej na Japonsko!


CONGRATULATIONS LADIES!!!
ČESTITKE NAGRAJENKAM!!!

And for the others that did not win this time - I'm sure there will be soon a new opportunity to celebrate something - so, keep an eye on my blog! ;-)
Za ostale sodelujoče, ki tokrat niso imele sreče z žrebom, pa naj povem, da bo verjetno kmalu spet kakšna priložnost za praznovanje, zato kar sledite mojemu blogu! ;-)


 Be happy,
Bodite veseli,
 
Alenka 


August 11, 2013

It's here!!! Pepita 1st Blogoversary Blog Hop / Končno!!! Blog hop ob prvi obletnici mojega bloga

  I'm so happy to announce the BLOG HOP - the grand finale for celebrating the first blogoversary of this blog!!! I have to say the date of this reveal was not chosen randomly, but on purpose: August 11 was the date of my reveal for last year's Bead soup blog party, the main reason I've started to write a blog.
  Vesela sem, da lahko končno razglasim tale blog hop - veliki finale obeležitve moje prve obletnice tega bloga!!! Datum tega dogodka (razkritja) ni bil izbran naključno, ampak namenoma - 11. avgusta lani je bil namreč datum mojega razkritja izdelkov iz Bead Soup Blog partija, ki je v bistvu glavni razlog za to, da sem začela pisati blog.

  Thirteen jewelry creators have played with me and the components I've made from polymer clay using different techniques. 
  Trinajst izdelovalk nakita se mi je v tej igri pridružilo in iz različnih koščkov, ki sem jih izdelala iz polimerne gline, ustvarilo končne izdelke.

  Here are the components with the names of the person that received each:
  To so koščki z imeni posameznice, ki je vsakega dobila:   You would say one is missing ... It's true, because Cynthia proposed to use the components she won in my last giveaway:
  Pravite, da eden manjka? Res je, Cynthia je namreč predlagala, da izdelke naredi iz tistih koščkov, ki jih je zadela v moji prejšnji nagradni igri:  If you are interested in any of the components, just drop a line to my e-mail: pepita.handmade@yahoo.com - they can be made to order in any color combination, we can arrange everything. My Etsy shop is a work in progress and will be open soon, hope by the end of this month.
  Če vas zanima kakšen od mojih izdelkov, mi lahko pišete na e-mail: pepita.handmade@yahoo.com - izdelam jih lahko v kakšnikoli barvni kombinaciji in po vaših željah. 

   So let's go, now, and see what everybody has made!!! But don't forget to come back and read this post to the end as there is a surprise for my readers - a little GIVEAWAY!!!
  Zdaj pa se lahko "sprehodimo" po spodnjih blogih in si ogledamo, kaj je pravzaprav nastalo iz zgornjih koščkov!!! A ne pozabite se vrniti, na koncu te objave vas čaka NAGRADNA IGRA!!!  

Cynthia Machata

 ~ o ~

 And now, the GIVEAWAY!!!
Sedaj pa - NAGRADNA IGRA!!!

Cynthia Machata used all the components I've sent to her to make several pieces and she was so generous that proposed to me to have a giveaway here of two of her pieces, a bracelet and a necklace.
Cynthia Machata je uporabila kar vse koščke, ki sem ji jih poslala, in je predlagala, da lahko dva svoja izdelka podari v nagradni igri na mojem blogu - to sta zapestnica in verižica:


 And what do you need to do to participate:
1. you have to be a follower of this blog
2. leave a comment under this post
3. you can also write which prize would you prefer
4. be sure to leave your e-mail address (if it's not connected to your profile), 
so I can contact you 

Kaj pa morate narediti za sodelovati v žrebanju:
1. spremljati morate moj blog
2. pod to objavo pustiti komentar
3. lahko tudi napišete, kaj bi rajši zadeli (ni obvezno)
4. pustite svoj e-mail naslov (če ni že povezan z vašim profilom), da vas lahko kontaktiram 

That's it!! Very simple, isn't it?
The winners will be drawn next Sunday, August 18th, at 12:00 CET.
Zelo enostavno, kajne?
Zmagovalca bom izžrebala naslednjo nedeljo, 18. avgusta, okrog 12h.   Thank you, ladies, very much!!! It was so fun that I'm thinking about repeating it each year!!! What do you think?
  Na koncu bi se rada zahvalila sodelujočim v tej moji igrici. Meni je bilo tako zabavno, da razmišljam o tem, da bi tak način praznovanja ponovila vsako leto. Kaj pravite?

  Be happy,
  Bodite veseli,
   
  Alenka  
 

August 8, 2013

Waiting for the Blog Hop ... / V pričakovanju blog hopa ...

  A few more days and we will finally get to know what have 13 nice ladies (jewellery artists) made with my components for my Pepita 1st Blogoversary Giveaway & Blog Hop.
  Še par dni in končno bomo videli izdelke, ki jih je 13 prijetnih ustvarjalk naredilo iz mojih koščkov za prvo obletnico mojega bloga.

  Just to remind you - I have sent to 13 participants one or a pair of components made by me from polymer clay:
  Da vas spomnim - 13 sodelujočim sem poslala en košček (ali par) iz spodnje slike, ki sem jih izdelala iz polimerne gline:
 
  I have packed the components in envelopes, mixed them and only after that put the labels with the addresses on them. That means I had no idea who would receive what. Well, this is no more a secret as they revealed it on their blogs. If you are curious just as I am, you can visit their blogs and see what the "little fairy" sent to each of them:
  Koščke sem zapakirala v kuverte, jih premešala in šele nato nalepila nanje naslove. To pomeni, da se mi sanjalo ni, kateri košček je šel kam. No, to ni nič več skrivnost, ker so jih prejemnice že predstavile na svojih blogih. Če vas vsaj malo daje radovednost, se lahko sprehodite po njihovih blogih in si ogledate, kaj je kateri namenila "ustvarjalna vila":

Ginger Bishop           
Susan Kennedy         
Becky Pancake          
Evelyn Shelby --> Ev received a broken piece, so I've sent to her another one. Hope it arrives in time.  
Dini Bruinsma           
Penny May     
Carolyn Lawson       
Ana Cravidao                        
Dolores Raml                        
Cynthia Machata --> Cynthia will use one of the components she won in my previous giveaway.


  The final reveal with the blog hop will be this Sunday, August 11, so I'll appreciate if you will come back then and enjoy all the beautiful creations these ladies will present.  
  Razkritje izdelkov, ki jih bodo sodelujoče naredile z uporabo teh koščkov, bo to nedeljo, 11. avgusta. Vesela bom, če se boste takrat vrnili in uživali v čudovitih izdelkih, ki jih bodo sodelujoče predstavile.

  Can't wait!!! 
  Komaj čakam!!!
 
Be happy,
Bodite veseli,
 Alenka 
 

August 7, 2013

Fantasy Vessel & Twinchie Swap - part 2 / Izmenjava (swap) fantazijske posode & ploščice - 2. del

 So sorry for my silence, but it's sooooo hot here and I just can not spend much time at the computer ...  
  Joj, koliko časa že nisem nič objavila, a v tej vročini me prav nič ne mika sedeti za računalnikom ... 

  Well, let's get back to our Fantasy vessel & twinchie international swap! I have already shown what I have made for my partner Tina Holden and now I can finally show also what Tina has made for me! Her package took almost four weeks to arrive, but now it's here!!! 
  Pa se vrnimo k izmenjavi fantazijske posode in twinchija! Kaj sem jaz naredila za mojo partnerico Tino Holden, sem vam že pokazala tukaj, zdaj pa vam končno lahko pokažem še to, kar je Tina naredila zame. Njen paketek je potoval cele štiri tedne, a je končno v mojih rokah!!!

  Tina is a Canadian polymer clay artist, instructor and inventor, and a very very nice person. It was a great pleasure for me being her partner in this swap, as I've already told before. If you want to know more about her, just take a look at her blog and Etsy shop, you won't regret ;-)
  Tina živi v Kanadi in se profesionalno ukvarja s polimerno glino - kot ustvarjalka, učiteljica in inovatorka, hkrati pa je zelo zelo prijetna oseba. Zaradi vsega tega sem bila res počaščena, da je bila ona moja partnerka v tej izmenjavi, kar sem tudi že večrat povedala. Če želite izvedeti kaj več o njej, obiščite njen blog in Etsy trgovinico, ne bo vam žal ;-) 
 


  And here are the beauties Tina made for me (I have to thank Tina for the courtesy to let me publish here the pictures she's taken):
  Tukaj pa so izdelki, ki jih je Tina naredila zame (zahvaliti se ji moram tudi za slike in dovoljenje, da jih objavim tukaj): 

Photo by Tina Holden

First, the beautiful twinchie - the beads are movable .... 
Najprej čudovita ploščica - s premikajočimi kroglicami ...

Photo by Tina Holden

Photo by Tina Holden

 And then a gorgeous Mermaid vessel:
Nato še prekrasna škatlica z Morsko deklico:

Photo by Tina Holden
with a textured bottom ...
s teksturiranim dnom ...
Photo by Tina Holden

 an interesting backside with Tina's initials ...
zanimivim ozadjem s Tininimi začetnicami ... 

 
Photo by Tina Holden

and a great surprise when you open it!!!
in čudovitim presenečenjem, ko škatlico odpreš!!! 

 
Photo by Tina Holden
  
So many techniques, so many details ... I just kept looking and looking at it, and touching it ... Well, that's the result when a pro is at work ;-)
Toliko različnih tehnik, toliko detajlov ... kar nisem mogla nehati gledati škatlico in otipati vse njene posebnosti ... No, to je rezultat, ko je profi na delu ;-) 

  She even wrote a story about the vessel and twinchie:
  O škatlici in ploščici je celo napisala zgodbico (ne zamerite mi, če je ne bom prevajala v slovenščino)

The girl was visiting her grandmother who lived by the sea shore. The grandmother would tell fantastical stories about a mermaid that lived near a certain rocky outcrop, not far from the cottage. The girl would head to the beach but only see the seabirds and gulls. Every night the grandmother would tell fantastical stories when the girl noticed a bottle of shimmery sand on the mantel piece of the fire place. Grandmother said this was 'magic sand' and that is what made her stories be true. How did it work the girl asked the grandmother? Well, A very colorful bird-like creature would appear when the sand was thrown into the air. While the sand particles were moving around in the air and the bird became visible one could ask it to grant a wish. Grandmother handed the girl a little bag of magic sand and sent her on her way to the beach. The girl was so excited that she ran as fast as she could. She took a deep breath and threw the sand into the air. As soon as she had, her grandmother was right!! a beautiful colorful bird appeared before her. She silently wished to see the mermaid, but nothing happened. The next day while strolling on the beach and collecting pebbles and sea shells she saw what she thought was a whale's tail between a rocky outcrop from which grew a lonely tree. The girl waded waist deep into the water by the rock, put her face into the crystal clear water. There she was!!! The Mermaid! she was floating amidst golden kelp, bubbles of air rising and purple starfish on the bottom. The girl took another deep breath of air to have another but closer look...but the mermaid was gone. Still...her wish came true, she had seen a mermaid...  Tina was so sweet to put an extra in the package: this beautiful pendant, I'm already wearing ....
  Tina je bila tako prijazna, da je v paketek dodala še tale čudoviti besek, ki ga (seveda) že veselo nosim ...  No need to say I'm so happy and will treasure it!
  Mislim, da ni potrebno dodati, da sem zelo vesela!

  Be happy,
  Bodite srečni!
 
  Alenka